Willems Accountants en Belastingadviseurs

Voor ondernemers. Berichten in onze App.

Kwijtschelding en fiscus  

Wanneer u als ondernemer schulden hebt, kan het voorkomen dat een schuldeiser afziet van de vordering of een deel daarvan. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn.  Wanneer u schulden worden kwijtgescholden, is dat een geluk bij een ongeluk. Maar het is wel opletten geblazen, want kwijtschelding kan fiscale gevolgen hebben. We nemen dat hier in het kort door. Ons kantoor staat natuurlijk voor u klaar met op maat gemaakte uitleg en advies.
 
Kwijtscheldingswinstvrijstelling
Bij kwijtschelding van een vordering op u, geniet u als ondernemer een voordeel dat tot belastbare winst kan worden gerekend. Als ondernemer met schulden schiet u daarmee natuurlijk niet veel op. Dat ziet ook de wetgever in en om die reden kan kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing zijn, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
 
Winstuitdeling of kapitaalstorting
De noodzakelijkheid van de kwijtschelding is voor de fiscus van doorslaggevende aard (dit geldt overigens ook in de privésfeer). Wanneer het innen van de vordering op u nog mogelijk is, kan de Belastingdienst de kwijtschelding zien als een vorm van winstuitdeling of kapitaalstorting (privé kan het als schenking worden gezien).
 
 • Bij kwijtschelding kan kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing zijn, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
 • De noodzakelijkheid van de kwijtschelding is voor de fiscus van doorslaggevende aard.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Extra financiering voor snelgroeiende start-ups

Eind september heeft demissionair minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt dat er honderd miljoen euro extra financiering voor snelgroeiende start-ups beschikbaar komt. Voor snelgroeiende start-ups is de term ‘scale-ups’ bedacht. Het ministerie van EZ stelt dit bedrag beschikbaar in samenwerking met het Europees Investeringsfonds (EIF). De verwachting is dat marktpartijen ook nog een duit van honderd miljoen euro in het zakje doen.
 
Innovatievermogen
Voor scale-ups betekent dit uiteraard hulp om door te groeien. Het ministerie van EZ is van mening dat de producten en diensten van dit soort bedrijven bijdragen aan de economische groei, de werkgelegenheid, de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland. Het belang dat hieraan wordt gehecht vertaalt zich in deze extra financiering.


Bedrijfsplannen
Hoe kunt u als ondernemer een beroep doen op deze financiering? En wanneer komt u ervoor in aanmerking? Strookt het met uw bedrijfsplannen deze weg in te slaan?
Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar op deze en andere vragen in te gaan.
 
 • EZ stelt in samenwerking met het EIF honderd miljoen extra financiering voor scale-ups beschikbaar.
 • Hoe kunt u als ondernemer een beroep doen op deze financiering? Ons kantoor helpt u graag.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Elektrisch rijden: ja of nee?

Zou volledig elektrisch rijden iets voor uw onderneming kunnen zijn? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, zeker niet in z’n algemeenheid. Belangrijke factoren zijn in elk geval de omvang van uw wagenpark en de kilometrages. Ons kantoor staat voor u klaar om voor uw bedrijf uit te rekenen wat financieel de beste keuze is. Hieronder nemen we een paar belangrijke punten in vogelvlucht met u door.
 
Voordelen
Elektrische auto’s zijn nog altijd aanzienlijk duurder in aanschaf dan auto’s op fossiele brandstof. Daar staan, in elk geval tot en met 2020, fiscale voordelen tegenover: vrijstelling van BPM en MRB. Wanneer de auto’s privé of op het werk kunnen worden opgeladen, rijdt u ongeveer de helft goedkoper. Zelf stroom opwekken is ook een (financiële) overweging waard. Het milieuvoordeel is dan optimaal. Wanneer u alleen ‘openbaar’ kunt opladen, valt het financiële brandstofvoordeel ongeveer weg.
 
Onderhoudskosten
Elektrisch rijden vergt zo’n 60% minder onderhoudskosten, er zijn immers minder bewegende onderdelen. De levensduur van de accu is uiteraard een factor, maar er zijn nu al fabrikanten die acht jaar garantie geven. Omdat er minder slijt, lijkt het een reële verwachting dat een elektrische auto uiteindelijk minder afschrijft.
 
 • Wanneer u alleen ‘openbaar’ kunt opladen, valt het financiële brandstofvoordeel ongeveer weg.
 • De levensduur van een accu is uiteraard een factor, maar acht jaar garantie komt nu al voor.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Met ingang van 1 januari 2018 zijn nieuwe regels van kracht voor het inhouden en betalingen van loonheffingen. De Belastingdienst heeft hierover recent de eerste uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2018' gepubliceerd. Het is aanbevelenswaardige lectuur, maar ons kantoor staat natuurlijk voor u klaar een en ander voor u toe te passen zonder dat u er omkijken naar hebt. Daarnaast adviseren we u graag hoe de nieuwe regels het voordeligst toe te passen.
 
Tegemoetkoming
Voornoemde nieuwsbrief bevat onder andere informatie over loonkostenvoordelen en het jeugd-LIV. Dit laatste onderwerp heeft betrekking op de tegemoetkoming aan werkgevers om de verhoging van het minimumjeugdloon te compenseren. Daardoor blijft het voor u aantrekkelijk jongeren aan te nemen.
 
Advies op maat
De volgende uitgaven van de nieuwsbrief staan gepland voor november en december dit jaar en begin volgend jaar. Deze edities bevatten aanvullingen, wijzigingen, tarieven en percentages. Ook hier gaat het om lezenswaardige publicaties, maar de toepassing van een en ander kunt u wederom aan ons overlaten. Ook op maat gesneden advies aan u staat altijd op onze agenda.
 
 • Recent is de eerste editie van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd door de Belastingdienst.
 • Lezenswaardige lectuur, maar ons kantoor staat voor u klaar om de nieuwste regels toe te passen en natuurlijk geven we op maat gesneden advies.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Een maatregel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt tijdelijke krachten tot tien procent duurder. Dit komt doordat uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheringsbureaus meer sociale premies moeten gaan betalen.
Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar om met u te bekijken op welke manieren de consequenties hiervan kunnen worden opgevangen.
 
Aanzienlijke verschillen
De sociale premies die bedrijven moeten betalen zijn sectorafhankelijk. Wanneer in een sector meer mensen hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken, moeten bedrijven in die sector meer premie betalen. Daardoor ontstaan aanzienlijke verschillen. Tot voor kort konden uitzendbureaus kiezen voor lage tarieven wanneer ze veel mensen in een sector met lage tarieven hadden geplaatst. Op voorwaarde dat de uitzendkracht op z’n minst een weekcontract kreeg.
 
Critici
Doordat veel uitzendbureaus deze situatie volgens Asscher ‘misbruikten’, gingen de premies omhoog voor bedrijven die contracten voor langere tijd bieden. Met zijn maatregel wil Asscher dit tegengaan. Critici lopen om diverse redenen te hoop tegen de maatregel, waardoor bijvoorbeeld zzp’ers en ‘aangenomen werk’ aantrekkelijker worden.
 
 • Uitzendkrachten worden duurder door hogere sociale premies.
 • Volgens critici worden zzp’ers en ‘aangenomen werk’ aantrekkelijker voor werkgevers.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Beperking renteaftrek in vennootschapsbelasting per 2019
Uiterlijk op 31 december 2018 moet in Nederland de earnings-strippingmaatregel wettelijk vastgelegd zijn. De maatregel gaat vervolgens in op 1 januari 2019 en dient ter beperking van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting. De maatregel maakt deel uit van het Europese streven belastingontwijking tegen te gaan. Elk land kan  zelf invulling geven aan de maatregel.
 
Effecten
Welke effecten toepassing van de earnings-strippingmaatregel zal hebben is nu nog niet precies te zeggen, omdat invulling ervan op de ‘to do list’ van het kabinet Rutte III staat. Bovendien ontbreekt hier uiteraard de ruimte om alle eventuele details uiteen te zetten. Vanzelfsprekend praten we u graag even bij in een persoonlijk onderhoud over te verwachten effecten en hoe hiermee om te gaan.
 
Ontsnappingsroutes
Op zich biedt de Europese richtlijn ontsnappingsroutes om onder voorwaarden onder de beperking van de renteaftrek uit te komen. Welke mogelijkheden Nederland zal toestaan is aan Rutte III. Wel blijkt uit het regeerakkoord dat de regelgeving in Nederland strikter zal zijn dan nu al staat in een concept-wetsvoorstel.
 
 • Invulling van de earnings-strippingmaatregel moet uiterlijk op 31 december 2018 haar beslag krijgen.
 • Uit het regeerakkoord van Rutte III blijkt dat de regelgeving in Nederland tamelijk strikt zal zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Beperking renteaftrek in vennootschapsbelasting per 2019
 
Uiterlijk op 31 december 2018 moet in Nederland de earnings-strippingmaatregel wettelijk vastgelegd zijn. De maatregel gaat vervolgens in op 1 januari 2019 en dient ter beperking van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting. De maatregel maakt deel uit van het Europese streven belastingontwijking tegen te gaan. Elk land kan  zelf invulling geven aan de maatregel.
 
Effecten

Welke effecten toepassing van de earnings-strippingmaatregel zal hebben is nu nog niet precies te zeggen, omdat invulling ervan op de ‘to do list’ van het kabinet Rutte III staat. Bovendien ontbreekt hier uiteraard de ruimte om alle eventuele details uiteen te zetten. Vanzelfsprekend praten we u graag even bij in een persoonlijk onderhoud over te verwachten effecten en hoe hiermee om te gaan.
 
Ontsnappingsroutes

Op zich biedt de Europese richtlijn ontsnappingsroutes om onder voorwaarden onder de beperking van de renteaftrek uit te komen. Welke mogelijkheden Nederland zal toestaan is aan Rutte III. Wel blijkt uit het regeerakkoord dat de regelgeving in Nederland strikter zal zijn dan nu al staat in een concept-wetsvoorstel.
 
 • Invulling van de earnings-strippingmaatregel moet uiterlijk op 31 december 2018 haar beslag krijgen.
 • Uit het regeerakkoord van Rutte III blijkt dat de regelgeving in Nederland tamelijk strikt zal zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Afschaffing inkeerregeling treft niet alleen zwartspaarders
 
De belastingplannen die het demissionaire kabinet Rutte op Prinsjesdag presenteerde, waren relatief bescheiden. Dit hebt u ongetwijfeld vernomen. Uiteraard had niemand anders verwacht, maar het is net zo vanzelfsprekend dat de voornemens gevolgen hebben voor iemand in uw positie. Ons kantoor staat voor u klaar deze gevolgen met u door te nemen.


Samenhang
Hoe bescheiden de belastingplannen van het demissionaire kabinet ook zijn, zelfs voor een compacte samenvatting schiet de ruimte hier tekort. Bovendien is de kans aanwezig dat we zaken samenvatten die niet op uw situatie van toepassing zijn. En we zouden de samenhang tussen de plannen tekort kunnen doen.
 
Inkeerregeling
In elk geval valt er het een ander te melden op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting (afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap), vennootschapsbelasting, dividendbelasting en omzetbelasting.
 
De inkeerregeling wordt afgeschaft. Dit heeft niet alleen betrekking op zwartspaarders, maar ook op ondernemers: correctie op een aangifte loonbelasting of btw-aangifte binnen twee jaar kan niet meer automatisch zonder boete.
 
 • De belastingplannen van het demissionaire kabinet Rutte zijn bescheiden van omvang, maar hebben gevolgen voor iemand in uw positie.
 • Correctie op een aangifte loonbelasting of btw binnen twee jaar kan niet meer automatisch zonder boete.  


Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Vrijstelling overdrachtsbelasting vastgoedvennootschap

Wanneer u een BV wilt overdragen aan de volgende generatie en het bedrijf bestaat voor een belangrijk deel uit onroerende zaken dan is de overdracht onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het moet gaan om een zogeheten ‘materiële onderneming’ en de bedrijfsopvolger moet een direct familielid zijn: broer, zus, kind, kleinkind of hun partners. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich hierover uitgesproken.


Faciliteiten
De BOR (BedrijfsOverdrachtsRegeling) is bedoeld om de bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven fiscaal te vergemakkelijken, in het bijzonder als het gaat om IB-ondernemingen (ondernemingen van privépersonen). Naast vrijstelling van overdrachtsbelasting voorziet de BOR in faciliteiten voor inkomstenbelasting en schenkbelasting.


Gelijke behandeling
Naar de letter geldt vrijstelling van overdrachtsbelasting niet voor de overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap, maar wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan zien rechters geen reden de BV anders te behandelen dan een IB-onderneming. Een IB-onderneming zou vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting bij het verkrijgen van de vastgoedportefeuille, in de beschreven situatie.
 
 • De BOR is bedoeld om de bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven fiscaal te vergemakkelijken.
 • Onder bepaalde voorwaarden is ook een vastgoedvennootschap vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
De wet uitfasering pensioen in eigen beheer is van kracht sinds 1 april dit jaar. Daarbij kunt u onder andere kiezen voor het gefacilieerd afkopen van de fiscale waarde van het pensioen. Tot en met 2019 krijgt u korting op de verschuldigde belasting (2017: 34,5% 2018: 25%, 2019: 19,5%). Maar let op als er sprake is van onderdekking en (loon)stamrecht.
 
Omvang activa
Wanneer de totale omvang van de activa lager is dan de fiscale waarde van het pensioen plus schulden, dan spreken we van onderdekking van de pensioenvoorziening. Bij het bepalen van de verschuldigde belasting wordt hiermee geen rekening gehouden. Wanneer bij onderdekking ook nog (loon)stamrecht in de vennootschap aanwezig is, kan afkoop van het pensioen in eigen beheer rampzalig uitpakken.
 
Direct belasting verschuldigd
De Belastingdienst staat dan niet toe dat de onderdekking geheel wordt toegekend aan het stamrecht. Daarnaast stelt de Belastingdienst dat over de economische waarde van het volledige stamrecht direct belasting verschuldigd is wanneer het pensioen tóch wordt afgekocht.
 
 • De Belastingdienst houdt geen rekening met onderdekking van de pensioenvoorziening.
 • Afkoop van het pensioen in eigen beheer kan rampzalig uitpakken wanneer naast onderdekking sprake is van stamrecht in de vennootschap.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Voorzet naar fiscaal voordeel

Normaal gesproken kunnen non-profitorganisaties geen aanspraak maken op investeringsaftrek wanneer zij geld uitgeven aan energiezuinige en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Er leiden meer wegen naar Rome dan naar investeringsaftrek voor non-profitorganisaties, maar er is een weg. Ons kantoor licht dit graag verder toe, maar we geven hier alvast een scherpe voorzet.  
 
Cruciaal
Zelfstandig aftrek aanvragen, wanneer uw organisatie investeert in een energiebesparend en/of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Cruciaal daarbij is het oordeel van de Belastingdienst over de activiteiten van uw vereniging of stichting. Met andere woorden: beschouwt de fiscus uw organisatie geheel of ten dele als onderneming?
 
Doorberekening
Wanneer de Belastingdienst uw organisatie niet, of niet ten dele als onderneming beschouwt, is ‘operational lease’ een goede mogelijkheid om via een omweg fiscaal voordeel te genieten. Bij operational lease blijft het eigendom van het bedrijfsmiddel immers bij de leasemaatschappij. Die kan gebruik maken van de fiscale regelingen en incasseert het voordeel. Het is aan u om te regelen dat dit voordeel aan uw organisatie wordt doorberekend.  
 
 • Wanneer de Belastingdienst uw organisatie geheel of ten dele als onderneming beschouwt, kunt u zelfstandig gebruik maken van investeringsaftrek.
 • Als non-profitorganisatie is ‘operational lease’, gecombineerd met heldere afspraken met de leasemaatschappij, een goede manier om fiscaal voordeel te genieten.     

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Besturen van sportvereniging vergt veel fiscale kennis

Als bestuur van een sportvereniging krijgt u te maken met diverse belastingsoorten. Bijvoorbeeld met omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en schenkingsrecht. Als bestuur bent u verantwoordelijk voor alle verplichtingen die deze belastingen met zich meebrengen. Er moet aangifte gedaan worden en er bestaat een administratie- en informatieplicht.


Actuele kennis
Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, moet u verstand hebben van de materie. Waarbij vermeld dat de wet- en regelgeving in dezen wemelt van mitsen en maren. Wanneer het besturen van een sportvereniging uw hobby is, is het een enorme klus de nodige kennis te vergaren en deze actueel te houden. Tenzij u zich in het dagelijks leven professioneel met deze materie bezighoudt.
 
Boetes en strafrecht
Voor elke sportvereniging is de situatie anders en elke sportvereniging heeft dan ook haar eigen verplichtingen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen heeft vervelende consequenties. De Belastingdienst kan boetes opleggen en u kunt zelfs in aanraking komen met strafrecht. Daar zit u niet op te wachten, evenmin als uw vereniging.
Ons kantoor staat voor u klaar u deze zorgen uit handen te nemen.  
 
 • Het niet voldoen aan fiscale verplichtingen heeft vervelende consequenties voor uw vereniging, maar eventueel ook voor u.
 • Het vergaren van belastingtechnische kennis en deze actueel houden, is een enorme klus.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
  
Voorkom kostbare fouten

De wetgeving op het gebied van verenigingen en stichtingen en hun fiscale rechten en plichten is omvangrijk en tamelijk gecompliceerd. Een kostbare fout is snel gemaakt. Zo hebben we wel eens uiteengezet hoe dramatisch het bijvoorbeeld uit kan pakken wanneer een ANBI-status met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, als gevolg van een onvolledige boekhouding.


Statuten
Veel misverstanden bestaan bijvoorbeeld over vennootschapsbelasting. Vaak staat een stichting of vereniging daarbuiten, maar niet als uw instelling deelneemt aan het economisch verkeer en streeft naar winst. Wellicht hebt u in de statuten opgenomen  dat uw instelling geen winstoogmerk heeft, maar dit betekent niet dat u wat betreft vennootschapsbelasting buiten schot blijft.
 
Vrijstelling
Vrijstelling is mogelijk wanneer uw stichting of vereniging maximaal €15.000 per jaar winst maakt en de winst over dat jaar en de vier jaar daarvoor niet boven €75.000 uitkomt. Er zijn voor uw stichting of vereniging argumenten af te zien van de vrijstelling voor minimaal vijf jaar. Daarna kunt u opnieuw kiezen voor wel of geen vrijstelling. Ons kantoor staat uiteraard klaar u van gedegen advies te dienen.
 
 • Wanneer in de statuten staat dat uw instelling geen winst beoogt, betekent dit niet dat u wat betreft vennootschapsbelasting buiten schot blijft.

 • Vrijstelling kan gelden wanneer de winst van uw instelling maximaal €15.000 per jaar is en samen met de winst over de vier jaar daarvoor niet boven de €75.000 komt.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Het verkrijgen van de ANBI-status voor een stichting is in feite een fluitje van een cent. U vult een formulier in, stuurt het naar de Belastingdienst en de beschikking ploft in de brievenbus: daar komt het in het kort op neer. U geniet vervolgens diverse fiscale voordelen. Pas in een later stadium wordt gecontroleerd of uw stichting aan alle voorwaarden voldoet.
 
Dramatische gevolgen
Al die voorwaarden kunt u gemakkelijk vinden op internet. Het belangrijkste is sinds 2010 dat uw ANBI voor meer dan 90% het algemeen belang behartigt. Wanneer dat niet het geval blijkt, kan de ANBI-status met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Uiteraard kan dat dramatische gevolgen hebben: alle genoten fiscale voordelen komen te vervallen.
 
Hoge Raad
Een andere voorwaarde waaraan moet worden voldaan is het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie. Onlangs kwam een kwestie in dit verband voor de Hoge Raad. Een ANBI wilde door getuigenverklaringen achteraf bewijzen hoe de instelling geld had besteed. Er was dus sprake van een onvolledige boekhouding. De Hoge Raad vond dit, ondanks de getuigenverklaringen, niet acceptabel.
 
 • Het met terugwerkende kracht intrekken van de ANBI-status kan dramatische gevolgen hebben voor uw instelling. Alle genoten fiscale voordelen komen te vervallen.
 • Het voeren van een deugdelijke administratie is geen bijzaak, maar hoofdzaak. Ons kantoor staat voor u klaar u dit uit handen te nemen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een vereniging wilt oprichten, kunt u kiezen of u dit wel of niet bij notariële akte doet. Wanneer u een vereniging wilt met volledige rechtsbevoegdheid, moet dit via de notaris. Wilt u als vereniging aanspraak maken op subsidie: subsidiënten eisen vaak volledige rechtsbevoegdheid. Deze status biedt diverse voordelen, maar de regelgeving zit vol met mitsen en maren. Natuurlijk vertelt ons kantoor u hierover graag meer.
 
Inzichtelijk
Het belang van een degelijke en voor anderen inzichtelijke boekhouding kan niet worden overschat. Vanzelfsprekend doet ons kantoor dit graag voor u. Ook voor een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid is dit belangrijk, omdat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent, ook financieel.
 
Vereffenaar
Dit komt ook aan de orde wanneer u de vereniging wilt opheffen. Het is belangrijk dat vooraf is vastgesteld wie in dat geval de zogeheten vereffenaar is en tegen welke voorwaarden. De vereffenaar wacht een aantal maanden af of er nog rekeningen binnenkomen. Blijft er een batig saldo, dan kan dit onder de leden worden verdeeld, of u kunt vooraf gezamenlijk besloten hebben dat het bedrag naar een goed doel mag.
 
 • Het belang van een degelijke en voor anderen inzichtelijke boekhouding kan niet worden overschat.
 • Ook voor een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid is dit belangrijk, omdat bestuurders ook financieel persoonlijk aansprakelijk zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Kleine pensioenen worden samengevoegd of opgeheven

Nederland heeft 18 miljoen pensioenpotten, waarvan er 4,5 miljoen kunnen worden gekwalificeerd als klein: ze keren minder dan veertig euro per maand uit. Al deze losse voorzieningen worden waarschijnlijk ergens volgend jaar samengevoegd door de pensioenfondsen. De allerkleinste pensioenen worden geschrapt.
 
17 cent in de maand
Dit klinkt erger dan het is: het gaat om pensioenen van maximaal twee euro per jaar, oftewel 17 cent in de maand. Nederland heeft ongeveer 225 duizend van dit soort pensioenen. Door het opheffen van deze spaarpotjes besparen pensioenfondsen naar schatting 26 miljoen aan administratiekosten. Wie niet wil afzien van de aanspraken, moet contact opnemen met het betreffende fonds.


Naar eigen believen
Wetgeving, met betrekking tot het samenvoegen en opheffen van pensioenen, is in de maak en zal naar verwachting ergens in 2018 van kracht worden. Voor het zover is, kunt u uw zaken naar eigen believen regelen. Ons kantoor staat u hierbij uiteraard graag terzijde. Het kan sowieso geen kwaad van tijd tot tijd eens door te nemen hoe uw oudedagsvoorziening ervoor staat.
 
 • Wetgeving met betrekking tot het samenvoegen en opheffen van pensioenen wordt waarschijnlijk in 2018 van kracht.
 • Er zijn, afhankelijk van uw omstandigheden, diverse manieren om uw pensioenzaken zelf te regelen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Medisch voorschrift bij aanpassing woning scheelt geld

Wanneer u of een van uw gezinsleden te maken krijgt met fysieke tekortkomingen kunnen aanpassingen aan uw woning een uitkomst zijn. De kosten daarvan zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het is uiteraard belangrijk deze voorwaarden goed in het oog te houden voor u kosten maakt.


Verklaringen niet meegewogen
Aanleiding voor ons kantoor u hierop te wijzen is een rechtszaak die onlangs speelde. Een vrouw die lijdt aan diverse aandoeningen had haar woning hierop aangepast. De kosten ervan voerde zij op als aftrekposten. De belastinginspecteur ging niet akkoord, omdat medisch voorschrift voor de aanpassingen ontbrak. De rechtbank woog verklaringen van gemeentelijke instellingen omtrent de behoefte aan de aanpassingen niet mee.
 
Inkomensafhankelijke drempel
Een zuur verhaal. Een ander aspect waarop moet worden gelet: aftrek is alleen mogelijk wanneer de kosten hoger zijn dan een inkomensafhankelijk vastgestelde drempel. Daarnaast is het van belang dat geen vergoeding voor aanpassingen is verstrekt. Ons kantoor leidt u graag langs de haken en ogen in de regelgeving in dezen.
 
 • Kosten die u maakt voor aanpassingen aan uw woning zijn aftrekbaar mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Aftrek is alleen mogelijk wanneer de kosten hoger zijn dan een inkomensafhankelijke drempel.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
  
 
Hogere ontslagvergoeding voor u?

De ontslagvergoeding is via de Wet Werk en Zekerheid sinds 1 juli 2015 versoberd. De ‘gouden handdruk’, die fors kon oplopen bij een lang dienstverband en door het meewegen van persoonlijke omstandigheden en de hoogte van het salaris, werd daarmee verleden tijd. Maar eind juni van dit jaar heeft de Hoge Raad bepaald dat persoonlijke omstandigheden toch weer mee kunnen tellen bij het vaststellen van de ontslagvergoeding.
 
Maatstaf
Sinds de versobering is de transitievergoeding de maatstaf, met een maximum van €77.000, of een jaarsalaris als dat hoger is dan €77.000. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als beëindiging van de arbeidsovereenkomst onrechtmatig was. Door de rechter wordt dan van de werkgever ter compensatie een billijke vergoeding gevraagd.     
 
Gespecialiseerde juristen
De Hoge Raad heeft eind juni bepaald dat bij het vaststellen van een billijke vergoeding meer omstandigheden van de werknemer moeten meetellen: de lengte van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag voor de werknemer, afgezet tegen de situatie waarin de arbeidsovereenkomst hersteld zou zijn. Wanneer u te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst staat ons kantoor u graag terzijde met advies en brengen we u in contact met gespecialiseerde juristen. Daarnaast adviseren we u hoe het beste om te gaan met het bedrag dat u uiteindelijk in handen krijgt.
 
 • De Hoge Raad heeft bepaald dat persoonlijke omstandigheden mee kunnen tellen bij het vaststellen van de ontslagvergoeding.  
 • Ons kantoor adviseert u graag hoe het beste om te gaan met het bedrag dat u uiteindelijk in handen krijgt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Op 31 december 2017 loopt de zogenoemde restschuldregeling af. De regeling werd in 2012 ingevoerd om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Voor huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen, zijn de rente en kosten van de restschuldfinanciering maximaal 15 jaar aftrekbaar.
 
Vereniging Eigen Huis
Staatssecretaris Wiebes van Financiën is van mening dat de woningmarkt zich in het hele land sterker heeft hersteld dan verwacht. Omdat Wiebes daarnaast verwacht dat het herstel zal doorzetten, wil hij niet verder met de regeling. De Vereniging Eigen Huis (VEH) is het niet eens met de staatssecretaris – er zouden nog zo’n 340.000 huizen ‘onder water’ staan – en dringt erop aan dat de regeling wordt voortgezet. Dit lijkt vooralsnog niet succesvol.
 
Consequenties
Wanneer uw huis nog ‘onder water’ staat en u overweegt verkoop, dan kunt u óf de overdracht voor 31 december dit jaar laten plaatshebben, óf u wacht tot uw huis ‘boven water’ komt. Ons kantoor rekent graag de eventuele consequenties van uw keuze met u door, om zo bij te dragen in het nemen van een beslissing.
 
 • Wanneer uw woning ‘onder water’ staat, kunt u er vooralsnog het beste van uitgaan dat de restschuldregeling op 31 december dit jaar afloopt.
 • De keuze is daarom overdracht voor 31 december, of wachten op waardestijging van uw woning.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
De Europese Commissie overweegt een pan-Europese pensioenregeling te lanceren. Daarmee zouden EU-burgers een extra oudedagsvoorziening kunnen aanleggen, die kan worden opgebouwd en genoten in alle lidstaten. De regeling heet vooralsnog Personal European Pension Plan, ofwel PEPP. De EC beslist voor het einde van dit jaar of het traject dat tot de regeling moet leiden, wordt ingezet.
 
Hervormingen
PEPP zou het voor EU-burgers aantrekkelijk moeten maken zich vrijwillig aanvullend te verzekeren. De Europese Commissie vindt dit belangrijk, omdat de EU vergrijst. Daardoor komen de huidige pensioenvoorzieningen onder druk te staan. Dit maakt hervormingen op Europees niveau noodzakelijk. Tegelijk wordt gesteld dat PEPP naast de huidige voorzieningen zou komen te staan en deze niet zou vervangen.
 
Anticiperen
Al met al is het niet zeker dat PEPP er komt en blijft het zeer belangrijk te anticiperen op uw financiële situatie na uw werkzame leven. Uiteraard ook als u van plan bent in een ander land te gaan wonen. Ons kantoor staat voor u klaar die situatie met u door te nemen en u in dezen te adviseren.
 
 • De EU vergrijst, waardoor de huidige pensioenvoorzieningen onder druk komen te staan.
 • Of er een Europese regeling komt is niet zeker, wel blijft het zeer belangrijk te anticiperen op uw financiële situatie na uw werkzame leven.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.